Lista informații publice

LISTA informatiilor publice care se comunica din oficiu1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Consiliul local si aparatului de specialitate al primarul :  

- Constituţia României, republicată;
- Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
- Legea nr.7/2004, republicată, privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică ;
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentele de organizare si functionare ;

2. Structura organizatorica a autoritaţii publice, atributiile consiliului local, ale primarului, viceprimarului, secretarului şi ale structurilor functionale, programul de functionare, programul audientelor;
3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii si ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informatiile de interes public;
4. Coordonatele de contact ale : comunei Costesti / Primariei comunei Costesti / Consiliului Local Costesti, respectiv: denumirea, sediul, numere de telefon şi fax, adrese de e-mail si adresa paginii de web;
5. Sursele financiare, bugetul , bilanţul contabil, taxele si impozitele locale;
6. Programe si strategii proprii;
7. Lista cuprinzand documentele de interes public;
8. Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, prin aparatul de specialitate al Primarului comunei Costesti  care se excepteaza de la liberal acces la informatiile de interes public potrivit legii, sau altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art. 7 din Legea nr. 544/2001;
9. Modalitatile de contestare a deciziilor autorităţii administraţiei publice locale, în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

LISTA documentelor de interes public produse si/sau  gestionate de Consiliul Local Costesti/Primarul comunei Costesti /aparatul de specialitate al primarului, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art. 7 din Legea nr. 544/2001


1. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului local Costesti  şi procesele-verbale ale sedintelor ordinare si extraordinare  ale Consiliului local Costesti (hotărârile Consiliului local care au caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor /instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii);
2. Minutele dezbaterilor publice;
3. Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Costesti  (dispozitiile primarului cu caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor /instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii);
4. Expunerile de motive, rapoartele de specialitate, referatele care stau la baza emiterii / adoptării actelor administrative cu caracter normativ;
5. Rapoartele anuale întocmite conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională şi  Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
6. Componenţa nominala a Consiliului local Costesti, inclusiv apartenenta politica si a  comisiilor de specialitate;
7. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local, regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului, regulamentul de organizare si functionare al serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului local, regulamentul de ordine interioară;
8. Rapoartele anuale de activitate intocmite de catre consilierii locali ;
9. Documente care conţin date statistice la nivelul unitatii administrative teritoriale;
10. Raportul primarului  privind starea economico-sociala si de mediu  a comunei Costesti ;
11. Bugetul local de venituri si cheltuieli;
12. Bilantul contabil;
13. Contul de executie bugetara;
14. Situaţii privind stadiul lucrărilor de investiţii;
15. Publicaţiile de vânzare în cadrul procedurii de executare silită;
16. Publicaţiile de căsătorie;
17. Citaţiile trimise de instanţele judecătoreşti în cadrul procedurii de citare prin afişare;
18. Declaraţiile de avere şi interese depuse conform Legii nr. 176/2010;
19. Lista actelor normative potrivit carora primarul poate constata contraventii si aplica sanctiuni;
20. Lista imputerniciţilor primarului care pot constata contraventii, aplica sanctiuni si domeniile de activitate;
21. Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate la repartizarea locuintelor construite din fonduri ANL/ locuinte sociale;
22. Documentele necesare repartizarii spaţiilor cu destinatia de locuinta, precum si cu privire la inchirierea sau concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta;
23. Lista de prioritati la repartizarea locuintelor ANL/sociale;
24. Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situatie ;
25. Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza autorizatiilor de construire/desfiintare (se pot consulta exclusiv la sediul Primariei, numai de cei care pot face dovada ca sunt directi interesati sau potential afectati de prevederile acestora);
26. Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate;
27. Nomenclatorul stradal ;
28. Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea;
29. Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se presteaza munca in folosul comunitatii, fisa de prezenta a beneficarilor ajutorului social;
30. Documentaţii privind vanzarea/cumpararea, inchirierea, concesionarea, dare in folosinta gratuita a unor imobile din domeniul public/privat al comunei Costesti;
31. Documentaţii de expropriere a terenurilor pentru cauză de utilitate publică;
32. Documente privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
33. Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor Consiliului local,  facilitatile fiscale de care beneficiaza anumite categorii de cetateni, informatii care privesc aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
34. Relatii de colaborare sau parteneriat cu autorilatile publice din ţara si din strainatate,  infratirea cu alte comunitati din strainatate, programul vizitelor  bilaterale;
35. Lista asociatiilor de proprietari;
36. Lista certificatelor de producator eliberate;
37 Caietele de sarcini care stau la baza organizarii si desfasurarii licitatiilor publice
38.Lista achizitiilor publice,  servicii si lucrari;
39. Documente privind relaţiile cu O.N.G-uri, programe si colaborari;
40. Registrele agricole;


LISTA documentelor care se excepteaza de la accesul liber al cetãţenilor

1. Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă face parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii.
2. Informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii.
3. Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială , precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii.
4. Informaţiile cu privire la datele personale, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei  efectuate sau în curs de desfăşurare.
6.Informaţiile privind proceduri judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces.
7.Documentele cu caracter personal care insotesc hotararile Consiliului local si dispozitiile primarului ;
8.Deliberarile Consiliului local in care, potrivit legii, s-a stabilit ca acestea sa nu fie publice, precum si documentele intocmite in aceste situatii ;
9.Documentele de stare civila care privesc statutul civil al persoanei ( acte de nastere, de casatoriei, de deces, mentiunile referitoare la modificarea statutului civil al persoanei si alte asemenea , cu exceptia situatiilor statistice, si a altor situatii reglementate de lege ;
10. Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire ;
11. Informaţiile a cãror publicitate prejudiciazã mãsurile de protecţie a tinerilor ;  12. Dosarele de audit public intern, conform prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare


Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

Art. 22 din Legea 544/2001

(1)În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2)Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3)Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4)Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

 (5)Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.

FORMULAR CERERE INFORMATII PUBLICE  

FORMULAR RECLAMATIE ADMINISTRATIVA

In conformitate cu prevederile art. 18 din Legea  nr. 544/2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public si a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 123/2002, Primaria comunei Costesti acorda acreditare ziaristilor si reprezentatilor mijloacelor de informare in masa , pe baza Cererii de acreditare si a documentelor anexate acesteia.

Înapoi